Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Trưởng Ban Kiểm phiếu của Quốc hội

Trưởng Ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường thông báo thể lệ bỏ phiếu.
Trưởng Ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường thông báo thể lệ bỏ phiếu.
Trưởng Ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường thông báo thể lệ bỏ phiếu.
Lên top