Núi rác Bắc Ninh cháy là “sự cố” hay được xử lý bằng công nghệ… đốt?