Thái Nguyên:

Nổ lớn trước cửa nhà trưởng công an xã