Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nợ Chính phủ không quá 55% GDP