Ninh Bình: Lễ hội xuống đồng áp dụng khoa học kỹ thuật cao