Những hình ảnh đối lập đến nghẹn lòng ngày 'toàn dân đưa trẻ đến trường'