Những chi tiết đáng chú ý từ danh sách 200 ủy viên BCH Trung ương