DỰ ÁN CẢI TẠO CẦU PHAO VỒM, THANH HOÁ:

Nhiều tai nạn, vẫn nhập nhằng chờ dự án BOT