GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN FLC TẠI QUẢNG BÌNH:

Nhiều cán bộ sai phạm