Nhiệt điện Duyên Hải, Trà Vinh: Vận hành khi chưa có báo cáo các công trình bảo vệ môi trường