Nhiệm vụ trung tâm là phát triển KTXH, nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top