TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Nhiệm kỳ này, nội bộ đoàn kết, lòng dân tin tưởng

Toàn cảnh cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII sáng 6.9. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII sáng 6.9. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII sáng 6.9. Ảnh: TTXVN
Lên top