Nhân viên quăng đồ của du khách nước ngoài bị tạm đình chỉ công việc

Cảnh xích mích giữa nhân viên xếp chỗ và nhóm hành khách nước ngoài.
Cảnh xích mích giữa nhân viên xếp chỗ và nhóm hành khách nước ngoài.
Cảnh xích mích giữa nhân viên xếp chỗ và nhóm hành khách nước ngoài.
Lên top