Đấu tranh với thủ đoạn lợi dụng Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để chống phá Đảng và Nhà nước

Nhận diện những thủ đoạn lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch

Facebook giả mạo Fanpage của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh chụp màn hình.
Facebook giả mạo Fanpage của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh chụp màn hình.
Facebook giả mạo Fanpage của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh chụp màn hình.
Lên top