“Nhắm mắt” đặt biển báo giao thông dẫn xuống... vực