Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xin đổ 1,5 triệu m3 chất thải ra biển