GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN SÁCH NÓI DÀNH CHO NGƯỜI MÙ:

Nguyễn Hướng Dương - niềm tin về phía mặt trời