Người tự ứng cử duy nhất ở Đà Nẵng đã không vào được HĐND thành phố

Lên top