Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu:

Người đặt nền móng xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời kỳ mới

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: N.T
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: N.T
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: N.T
Lên top