Người dân thôn Hoành đồng ý thả Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức