Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân Sài Gòn lội nước đi làm sáng đầu tuần