Người dân hoảng hốt vì nước thải đen ngòm cả con suối