Người dân Đồng Tâm đã ký tâm thư gửi lãnh đạo thành phố Hà Nội