Người dân bất bình chủ trương di dời Trung tâm hành chính 2.000 tỉ ở Đà Nẵng