Ngoại giao "vừa đánh vừa đàm" đóng góp vào thắng lợi lịch sử mùa Xuân 1975

Lên top