TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Ngoại giao “cây tre” phát huy sức mạnh mềm của dân tộc Việt Nam