Nghịch lý tòa xử một đằng, chính quyền “quyết” một nẻo: Xin ý kiến Bộ TNMT