Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Nghị quyết số 55-NQ/TW khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái và trên mặt nước.
Nghị quyết số 55-NQ/TW khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái và trên mặt nước.
Nghị quyết số 55-NQ/TW khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái và trên mặt nước.
Lên top