Nghị quyết Chính phủ: Chống lợi ích nhóm trong các dự án BOT