Nghệ An: “Vật thể lạ” đã được bàn giao cho bảo tàng tỉnh