Nghệ An: Triệu tập nhóm nữ sinh lớp 9 tham gia đánh bạn