Nghệ An: Khoan giếng phát hiện luồng khí lạ có thể đốt cháy