“Ngày thầy trò”- sức lan tỏa manh mẽ của ngọn lửa niềm tin