Ngày mai (27.8), miền Bắc đón khối không khí lạnh đầu tiên