Ngày làm việc thứ 2, Trung ương thảo luận về 2 đề án quan trọng

Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Ảnh: NB)
Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Ảnh: NB)
Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Ảnh: NB)
Lên top