Ngày làm việc thứ 2: Trung ương thảo luận Đề án về công tác cán bộ

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: NB)
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: NB)
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: NB)
Lên top