Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý đất đai. Ảnh: Cao Nguyên
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý đất đai. Ảnh: Cao Nguyên
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý đất đai. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top