Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước

Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp |

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10), ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) đã chia sẻ quan điểm về “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, tối ưu nguồn lực trong quản lý, điều hành 19 tập đoàn, tổng công ty”.

Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế

Đúng ngày này 76 năm về trước (13.10.1945), ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương Việt Nam, có đoạn: “… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế, tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…”. Đến ngày 20.4.2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định số 990/QĐ-TTg chính thức lấy ngày 13.10 hằng năm làm Ngày Doanh nhân Việt Nam, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. 

Mới đây nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, như một thông điệp khẳng định mạnh mẽ ý chí của toàn Đảng, toàn dân tiếp tục hành trình và vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta: “Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố và phát triển; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Quan hệ phân phối bảo đảm công bằng và tạo động lực cho phát triển; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất để định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, tối ưu nguồn lực trong quản lý

Việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đề ra từ nhiều năm, đó là tách bạch, phân định rõ chức năng chủ sở hữu vốn của Nhà nước với chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với mọi loại hình doanh nghiệp; Tập trung, thống nhất, chuyên trách, chuyên nghiệp việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về một đầu mối; Thúc đẩy, tạo điều kiện quan trọng cho các bộ chuyên ngành tập trung nguồn lực vào việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. 

Sau khi chuyển về Ủy ban, nhìn chung, 19 tập đoàn, tổng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tổng giá trị vốn nhà nước được bảo toàn, phát triển; tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, một số tập đoàn, tổng công ty đạt kim ngạch xuất khẩu lớn. Các tập đoàn, tổng công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đã thể hiện rõ vai trò trong việc góp phần bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng; đóng góp lớn trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; là công cụ quan trọng để thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, nền kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều tập đoàn, tổng công ty vẫn ghi nhận kết quả khích lệ. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt tổng doanh thu hợp nhất 299.300 tỉ đồng, vượt 20% kế hoạch 6 tháng, bằng 61% kế hoạch năm 2021 và tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020, Nộp NSNN thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 toàn tập đoàn đạt 45,2 nghìn tỉ đồng vượt 42% kế hoạch 6 tháng, bằng 72% kế hoạch năm 2021 và tăng 33% so với cùng kỳ 2020.

Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam, doanh thu toàn tập đoàn đạt 11.548 tỉ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 2.282 tỉ đồng, đạt 50% kế hoạch cả năm và gấp 2.7 lần so với nửa đầu năm 2020. Đặc biệt sự “thần tốc” của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) khi công ty mẹ chuyển từ lỗ cùng kỳ sang lãi trước thuế tới 44,5 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, vượt xa kế hoạch của cả năm 2021 (983 triệu đồng). 

Nhằm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27.4.2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20.8.2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Uỷ ban đã xây dựng dự thảo đề án “Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước” - được xem là điểm sáng khiến các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm, đem lại lợi ích trước mắt và lâu dài cho nhiều bên liên quan, bao gồm cả nhà nước, doanh nghiệp và các cổ đông. Điều này kỳ vọng 19 tập đoàn, tổng công ty sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm vị thế cạnh tranh quốc gia. 

Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là đúng đắn, phù hợp với điều kiện của nước ta và là tiêu chí quan trọng bảo đảm tính định hướng XHCN cho nền kinh tế.

Ủy ban xác định triển khai thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp thực tế, có tính khả thi cao, nhằm xây dựng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là một cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhằm tách chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng quản lý vốn tại doanh nghiệp. Các bộ quản lý ngành tiếp tục chủ trì các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực được phân công. 

Phát huy những thành quả đạt được, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để đảm bảo việc sử dụng vốn nhà nước có hiệu quả; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, đổi mới và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp nhà nước, với nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế; huy động các nguồn lực xã hội, tiếp tục đưa doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt; chủ động ứng phó, vượt qua những khó khăn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống đại dịch COVID-19, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã cùng với 19 tập đoàn, tổng công ty có những đóng góp lớn, thiết thực cho công tác phòng, chống dịch như: Ủng hộ khoảng 2.600 tỉ đồng vào quỹ vaccine phòng COVID-19; tặng hơn 100.000 máy tính cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”; hỗ trợ người dân về giá điện (khoảng 15.000 tỉ đồng qua 4 đợt triển khai), viễn thông (gói cam kết ước tính 8.000 tỉ đồng), xăng dầu cùng với nhiều trang thiết bị y tế khác phục vụ công tác phòng, chống dịch của đất nước…

Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
TIN LIÊN QUAN

Lỗ chồng lỗ, vốn Nhà nước ở PV Oil Phú Thọ “bốc hơi” nhanh

Tùng Thư |

Kiểm toán Nhà nước từng chỉ ra những yếu kém của PV Oil khi để xảy ra tình trạng kinh doanh thua lỗ, không bảo toàn được vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Thọ (PV Oil Phú Thọ) và hàng loạt công ty con. Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của PV Oil Phú Thọ vẫn đang suy yếu, lỗ lũy kế tăng mạnh, vốn chủ sở hữu bị xói mòn.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phương Hà |

Ngày 31.5, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) tổ chức Chương trình phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban.

"Săn" cổ phiếu tốt của doanh nghiệp có vốn nhà nước

Minh An |

Nghị định 140/2020/NĐ-CP mở ra cho nhà đầu tư cơ hội tìm kiếm các cổ phiếu tốt của doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022. 

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lỗ chồng lỗ, vốn Nhà nước ở PV Oil Phú Thọ “bốc hơi” nhanh

Tùng Thư |

Kiểm toán Nhà nước từng chỉ ra những yếu kém của PV Oil khi để xảy ra tình trạng kinh doanh thua lỗ, không bảo toàn được vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Thọ (PV Oil Phú Thọ) và hàng loạt công ty con. Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của PV Oil Phú Thọ vẫn đang suy yếu, lỗ lũy kế tăng mạnh, vốn chủ sở hữu bị xói mòn.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phương Hà |

Ngày 31.5, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) tổ chức Chương trình phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban.

"Săn" cổ phiếu tốt của doanh nghiệp có vốn nhà nước

Minh An |

Nghị định 140/2020/NĐ-CP mở ra cho nhà đầu tư cơ hội tìm kiếm các cổ phiếu tốt của doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước.