Năm 2018, Hà Nội sẽ giảm hơn 7.000 biên chế viên chức sự nghiệp

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng trình bày tờ trình về biên chế
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng trình bày tờ trình về biên chế