Năm 2017: Tăng lương cơ sở lên mức 1,3 triệu đồng/tháng là hợp lý