Năm 2017: Đà Nẵng sẽ công khai những vấn đề đất đai, qui hoạch...