Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Một vật nghi là mìn được đặt tại phố Nguyễn Khoái, nhiều người hoảng hốt