Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mong muốn siêu thoát, một người tự thiêu tại Yên Tử