Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

ĐƯA NGHỊ QUYẾT T.Ư 4 KHÓA XII VÀO CUỘC SỐNG:

“Mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên phải tự chịu trách nhiệm trước nhân dân”