Miền Trung và Tây Nguyên đối diện với thời tiết nguy hiểm