Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Miền Trung - Tây Nguyên: Cần có bản đồ ngập lụt!