Miễn nhiệm 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán

Sáng 6.4, Quốc hội tiếp tục tiến hành miễn nhiệm các chức danh để kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng XIII. Ảnh: Vân Anh
Sáng 6.4, Quốc hội tiếp tục tiến hành miễn nhiệm các chức danh để kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng XIII. Ảnh: Vân Anh
Sáng 6.4, Quốc hội tiếp tục tiến hành miễn nhiệm các chức danh để kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng XIII. Ảnh: Vân Anh
Lên top