Long trọng Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông

Lễ thượng cờ thống nhất non sông. Ảnh: TT.
Lễ thượng cờ thống nhất non sông. Ảnh: TT.
Lễ thượng cờ thống nhất non sông. Ảnh: TT.
Lên top