Liên Bộ Công an, Tài chính sẽ tham gia giám sát trạm thu phí