Lấy mẫu kiểm tra 168 tấn bùn bô xít Formosa vừa nhập về